درخواست مرخصی

  • ثبت درخواست مرخصی توسط "" در تاریخ " ۰۴/۰۷/۱۴۰۲ "
  • لطفا در ثبت فرم دقت نمایید ؛ این عملیات غیر قابل برگشت است.
  • اخطار: عزیز! برای ثبت درخواست مرخصی ساعتی حداکثر تا 15 دقیقه پیش از شروع شیفت و برای مرخصی روزانه یک روز قبل از شروع شیفت می بایست درخواست شما در سامانه ثبت شده باشد.
  • در صورت نیاز به 2 ساعت مرخصی لازم است تا دوبار فرم تکمیل گردد. برای مرخصی چند روزه نیز نیاز است تا برای هر یک جداگانه ثبت گردد.