جهت ارتباط با شرکت توسعه تجارت هوشمند صبا از راه های زیر اقدام فرمایید:

مرکز تماس: ۰۲۱۹۱۳۰۰۱۹۸

دفتر پشتیبان: ۰۸۶۴۶۴۸۰۲۶۲

پشتیبانی: ۰۹۹۹۹۹۰۱۵۰۲

فروش: ۰۹۹۹۹۶۰۰۱۹۸