دریافت سود

  • مبلغ مجاز قابل دریافت: ‌[su_user field="sood"] تومان شماره شبا: ‌[su_user field="paya"] نام بانک: [su_user field="bank"] نام صاحب حساب: تاریخ امروز: ۰۱/۱۲/۱۴۰۲
  • YYYY dot MM dot DD