ارزیابی و بررسی عملکرد تیم (تفکیک)

امتیازاتی که در فرم زیر مشاهده می کنید از ۱۰۰ می باشد.

در صورتی که امتیاز شما در موردی کمتر از ۱۰ شود، یک اخطار برای شما ثبت میگردد.

در صورت ثبت ۲ اخطار قطع همکاری می شود.

در۶ ماه ago قبل

VS: این جدول برای تعیین حداقل نمره مورد انتظار شرکت از کاربران است.